د تشبث د پنځوس غوره زدکوونکو د سوداګری د اساساتو د زدکړی دریمه ورځ چی تصویرونه یی فعالیتونه انعکاسوی

روز سوم تریننگ اساسات تجارت پنجا شاگرد برتر تشبث که تصاویر فعالیت های انرا انعکاس می دهد

The third day of the Tashabos business fundamentals/management training of the Top 50 Tashabos students that the photos reflect the training activities