محترم عتیق الله هاشمی از وزارت صنایع و تجارت در مورد چګونګی اخذ جواز تجارتی به تفصیل معلومات را اراییه کرد