تشبث ښوونیزی اوروزنیزی موسسی په دفتر کی دوروستی لس غوره محفل دتیاری نیولو په هکله دتنظیم دکمیټی دغړو سره  چی ز ده کوونکی اوښوونکی پکی شامل دی هراړخیز بحث وشو اوټولو ته خپل مسئولیتونه اودندی په ښکاره ورسپارل شوی