د تشبث ښوونیزی او روزنیزی موسسی په دفتر کی د وروستی لس غوره محفل د تیاری نیولو په هکله د تنظیم کمیټی د غرو سره چی زده کوونکی او ښوونکی پکی شامل دی هر ارخیز بحث وشو او ټولو ته خپل مسولیتونه او دندی ښکاره او وسپارل شوی