تشبث ښوونیزی او روزنیزی موسسی په دفتر کی د لس غوره محفل دتیاری نیولو په هکله هر ارخیز بحث وشو ن