مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث با خانم سونیا احمدی فعلا باشنده کشور ناروی تفاهم کرده تا از حمایت وی در اراییه خدمات آموزش جوانان بخصوص شاگردان تشبث از طریق نشر ویدیو در مورد تشبث و کارآفرینی مستفید شود. اینک اولین ویدیو آموزشی خانم احمدی خدمت تان تقدیم است.
TEO reached an understanding with Ms. Sonia Ahmadi, who lives in Norway to serve youth through production of videos in Dari language to build their capacity in entrepreneurship.