د قرآن کریم د تلاوت څخه وروسته د تشبث د زده کوونکو د لس غوره ورستیو سوداګریزو طرحو د سیالیي پیل په ملی سرود سره