د تشبث د زده کوونکو د لس غوره ورستیو سوداګریزو طرحو د سیالیي پیل د قرآن کریم په تلاوت سره
آغاز محفل رقابت نهایی ده بهترین طرح های تجارتی شاگردان تشبث با تلاوت قرآن کریم