محترم فارغین، شاگردان و حامیان تشبث، مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث خورسند است که قیصه های موفقیت شما را پست/نشر کند و شما را به ارسال قیصه های موفقیت به دفتر مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث تشویق می کند. اگر داستان خود را به ۵۰۰ کلمه محدود کنید و معلومات در مورد نحوه شروع کار ارائه دهید ، نقش برنامه تشبث در آن چه بود ، وضعیت کاروبار شما چگونه است، پلان شما برای توسعه و انکشاف چه است و غیره. ما به قیصه های موفق شما نگاه خواهیم کرد آنها را مرور کرده تا نشر نمایم.