د ۲۰۱۸ سوداګریزو طرحو د وروستې لسو غورو سیالي نتیجه
نتیجه رقابت ده طرح بهترین تجارتی در سال ۲۰۱۸